Ruchowa Akademia Zdrowia Szczecin

Regulamin

Regulamin

Cel:

 • upowszechnienie biegania i nordic walking
 • uczczenie ,,WALENTYNEK’’ na sportowo
 • aktywne spędzanie czasu przez szczecinian

Termin:

 • 18.02.2018 - godz. 11.00 START – 5 km

Limit startujących :

·         150 Par

Konkurs:

·         Najlepsze przebranie ,,WALENTYNKOWE’’

Miejsce:

 • Start i Meta –ARENA SZCZECIN
 • Dystans - 5 km  ( 4 pętli po 1,2 km wokół Areny Szczecin)

Zgłoszenia:

 • Na stronie www.PROtiming24.pl
 • Zgłaszamy PARĘ na 1 numer startowy. Zgłoszenia dokonuje 1 osoba z pary.  Para ma się  składać z kobiety i mężczyzny przy czym od startu do mety osoby będą połączone tasiemką przywiązaną wokół nadgarstka.
 • Termin zgłoszeń internetowych upływa do wykorzystania limitu numerów startowych – 150 sztuk (JEDEN NUMER NA PARĘ) lub w przypadku dostępności numerów startowych do dnia 11.02.2018, a osobiście w dn. 18.02.2018 (niedziela do godz. 10.15).

Opłata startowa wynosi  :

·         45zł do 31.01.2018 (ŚRODA), po tym terminie w przypadku posiadania wolnych numerów startowych 55 zł, a osobiście w dn. 18.02.2018 (niedziela do godz. 10.15).

 • Pakiet zawiera: numer startowy z chipem i agrafki
 • Po ukończeniu biegu PARY otrzymują medal (2 częściowy) i zagwarantowane zadowolenie

Biuro zawodów:

 • Odbiór pakietów startowych tylko w niedzielę  (18.02.2018 – ARENA SZCZECIN),       w godz. 9.00-10.30
 • W przypadku dostępności numerów startowych w dn. 18.02.2018 (niedziela) , wyjątkowo będzie można zgłosić się, zapłacić i odebrać numer startowy, ale osobiście  w biurze zawodów w Arena Szczecin. Koszt rejestracji 55zł.
 • Pakiet startowy może odebrać tylko osoba startująca w biegu.
 • Przepisanie pakietu startowego na inną osobę jest możliwe w biurze zawodów w niedzielę  (18.02.2018) za pomocą upoważnienia.
 • Koszt przepisania pakietu wynosi 10zł.

Opłaty startowej można dokonać online WYŁĄCZNIE przy rejestracji (zgłoszeniu) do biegu na stronie www.PROtiming24.pl, wybierając opcję "ZAPŁAĆ". W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) uczestnicy są zobowiązani do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winni byli wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywali swojej ostatniej wpłaty. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku. Po dokonaniu opłaty startowej jej zwrot nie jest możliwy, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w RAZLOVE – Bieg Walentynkowy 2018, a nie opłatą za Pakiet Startowy. Opłata startowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych RAZLOVE – Bieg Walentynkowy 2018.
Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny zgłosić to mailowo na adres
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu. W przypadku odwołania RAZLOVE – Bieg Walentynkowy 2018 z winy Organizatora, Organizator zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Uczestnika opłaty startowej.

Klasyfikacja:

 • Bieg parami -ma się  składać z kobiety i mężczyzny przy czym od startu do mety osoby będą połączone tasiemką przywiązaną wokół nadgarstka. Na parę przypada 1 numer startowy z chipem. Czas i klasyfikacja ustalana będzie  po przekroczeniu linii mety po 4 okrążeniach przez kompletną PARĘ (obie jej osoby).
 • Jest możliwość zgłoszenia innych konfiguracji par, ale w takim przypadku nie będą one objęte oficjalną klasyfikacją – Biegu Walentynkowego (Kobieta – Mężczyzna), natomiast będą ujęte w oficjalnym ogólnym komunikacie biegu,
 • Przebranie WALENTYNKOWE.

Nagrody:

 • Wszyscy uczestnicy po ukończeniu biegu otrzymają pamiątkowy wyjątkowy medal
 • 3 pierwsze PARY otrzymają puchary,
 • Wszystkie osoby które ukończą bieg biorą udział w losowaniu wielu nagród niespodzianek,
 • Nagroda niespodzianka za najlepsze przebranie WALENTYNKOWE oraz 3 pierwsze najlepiej przebrane PARY otrzymują puchary.

 

Pozostałe informacje:

 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
 • Przebywanie na trasie RAZLOVE – Bieg Walentynkowy 2018 bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. PARY bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również bieg z psem.
 • Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 • Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników
 • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki
 • Protesty należy składać mailowo w terminie do 48h po odbyciu zawodów lub opublikowaniu wyników.
 • Interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii organizatorów.
 • Potwierdzeniem startu w biegu jest dokonanie opłaty startowej na konto organizatora
 • Do dyspozycji uczestników RAZLOVE – Bieg Walentynkowy 2018 będzie przechowalnia. Organizator biegu nie odpowiada za wszystkie rzeczy pozostawione w przechowalni.
 • Liczba numerów startowych ograniczona do 150 (decyduje kolejność wpłaty)
 • Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz Regulaminem. Organizator zastrzega sobie również, a także swoim agentom, i podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestnika. Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie zdjęć, wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestniczka.
 • Bieg ubezpiecza Organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupiły stosowne ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych  zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialna za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący Bieg, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem. Uczestnicy  w Biegu: Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnicy oświadczają, że nie będą działania na szkodę Organizatora. Uczestnicy deklarują, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestniczki i/lub każdej z jej ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika  Biegu z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora. Pakiety startowe nieodebrane przed startem do RAZLOVE –Bieg Walentynkowy 2018 przepadają.

 

Organizator

RAZ

Partnerzy