Ruchowa Akademia Zdrowia Szczecin

Regulamin

POGOŃ KORONAWIRUSA

WIRTUALNA BIEGOWA MAJÓWKA 2020

5 km i 10 km

I. ORGANIZATOR

 

Ruchowa Akademia Zdrowia

ul. Zawadzkiego 25/8

71-246 Szczecin

NIP: 852-259-53-73

www.raz.szczecin.pl

www.facebok.com/RAZSzczecin

 

II. CEL IMPREZY

1. Ruch to Zdrowie i sposób na zwiekszenie odporności.

2. Popularyzacja biegania jako zdrowego i aktywnego stylu życia

3. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku

4. Integrowanie grupy społecznej - biegaczy

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

W biegu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które dokonały rejestracji i

wniosły opłatę startową. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu pod

opieką osób dorosłych. Osoby niepełnoletnie mogą się zgłosić jedynie przez ich opiekunów/osoby dorosłe.

 

IV. TERMIN i DYSTANSE

Bieg ma charakter ,,wirtualny’’. Każdy uczestnik zobowiązany jest do pokonania w terminie 01.05.2020 r od godz. 00:01 do 03.05.2020r . do godz. 23:59dystansu 5 km lub/ i 10 km w dowolnym miejscu. Bieg może odbywać się na terenie Polski lub za granicą. Każdy z Uczestników ma zapewnioną swobodę wyboru trasy. Brak limitu czasu w zawodach. Bieg nie ma charakteru masowego. Bieg Uczestnika ma charakter biegu indywidualnego. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania aktualnych wytycznych rządu dotyczących PANDEMII COVID-19

 

V. POMIAR CZASU

1. Organizator nie zapewnia urządzeń do pomiaru czasu. Uczestnik dokonuje pomiaru czasu za pomocą własnych urządzeń. W tym celu Uczestnik powinien posiadać urządzenie pozwalające na pomiar czasu, przebyty dystans, datownik i czas. Dla potwierdzenia pomiaru i przebytego dystansu Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia formularza danych zawodów na stronie http://www.raz.szczecin.pl/ maksymalnie do 30.04.2020 r - czwartku (do godziny 17:00). Po biegu każdy uczestkin zobowiązany jest do przesłania pliku formatu TCX lub GPX z popularnych aplikacji typu Endomondo, Strava, Polar, Garmin, Suunto, itp poprzez formularz kontaktowy znajdujący na stronie w danych zawodach maksymalnie do 04 maja do godz. 01:00.

Można taże załączyć zdjęcia w tym ze startu i mety swojego biegu.

2. Pomiar uczestnika zostanie zarejestrowany w naszym systemie, jeśli przebyty dystans nie będzie krótszy od obowiązującego w danym biegu. Czas z danego biegu należy podać na podstawie czasu zarejestrowanego w urządzeniu pomiarowym lub aplikacji na kilometrze kończącym ten bieg. Do klasyfikacji liczony będzie tylko czas z obowiązującego dystansu. Bieg zalicza się od pierwszego, pokonanego kilometra, czyli uczestnik musi przesłać czas z kilometrów od 1 do 5 lub 1-10. Nie wolno przesłać czasu z kilometrów np. 4-9 lub 2-7).

 

3. Klasyfikacja tworzona jest w oparciu o dane przekazane zgodnie z podpunktem 1 w punkcie “V”.

 

VI. ZAPISY, PAKIETY i OPŁATY

1. Rejestracja zawodników oraz opłata wpisowego odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie http://www.raz.szczecin.pl/ od poniedziałku 27.04.2020 od godz. 14.00.

2.Koszt pakietu startowego zarówno na 5km jak i 10 km – 20 złotych ( on line podczas zapisów)w wariancie bez medalu i 40 zł wariant z medalem ( wysłany w ciągu 14 dni po imprezie).

3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi.

4. Istnieje możliwość zakupienia pakietów na 5 km i na10 km.

Można wykupić oba pakiety, ale każdy z biegów musi być udokumentowny odrębnym biegiem z osobnymi plikami oraz odrebną płatnością .

5. Tylko raz można przebiec jeden dystans. Akceptujemy tylko jeden plik do danego dystansu. Nie można poprawiać biegu.

6. Każdy zarejestrowany zawodnik zobowiązany jest do wydrukowania numeru startowego który dostępny będzie w pliku PDF do samodzielnego wydruku.

7. Po ukończeniu biegu uczestnicy proszeni są o umieszczenie screenów biegu oraz zdjęć z biegu na swoje profile społecznościowe (FB lub Instagram) i nasz profil www.facebok.com/RAZSzczecin i otagowanie ich hasztagami: #RAZemprzeciwkowirusowi lub na stronę biegu na FB. Najlepsze zdjęcie wraz z opisem zostanie wyłonione i nagrodzone przez organizatorów!

8. W przypadku braku lub źle podanego adresu co uniemożliwia wysłanie medalu w regulaminowym czasie uczestnik zobowiązany jest do jego uzupełnienia, oraz wysłanie maila informującego o tym fakcie maksymalnie w ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia zakończenia danego biegu. Po tym terminie medal przechodzi na własność Ruchowej Akademii Zdrowia

 

VII. NAGRODY

1. Organizator wyśle uczestnikom biegu pamiątkowy medal ( zaznaczone przy zgłoszeniu) w ciągu 14dni roboczych od dnia zakończenia biegu, pod warunkiem prawidłowo podanego adresu w formularzu do wysyłki medalu.

2. Każdy uczestnik biegu który ukończy bieg , może wydrukować certyfikat ukończenia biegu dostępny na stronie internetowej w pliku PDF

 

VIII. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW:

Organizator w związku z realizacją biegu zapewnia uczestnikowi:

- numer startowy (do pobrania)

- wyniki ( na stronie organizatora)

- mapę trasy biegu

- profil wysokościowy z danymi:suma podbiegów i suma przewyższeń

- klasyfikację generalną ( komunikat na stronie oragnizatora)

- klasyfikację kategorii wiekowych ( jw.)

- galerię zdjęć wrzuconych przez zawodnika w dowolnej chwili

- medal ( dla chetnych po zaznaczeniu przy zgoszeniu i opłacie)

- certyfikat(do pobrania)

 

Organizator w związku z realizacją biegu nie zapewnia uczestnikowi:

- opieki medycznej;

- toalet;

- punktów odżywczych;

- ubezpieczenia;

- pomiaru czasu;

ani innych usług gwarantowanych w klasycznych biegach masowych.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnicy biegu biorą w nim udział dobrowolnie oraz oświadczają że są świadomi zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych jakie wiążą się z udziałem w zawodach i ponoszą z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność oraz że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do wzięcia udziału w zawodach

2. Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

3. Uczestnik zobowiązuje się do:

-przestrzegania regulaminu biegów (brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie);

-zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym;;

-kulturalnego zachowywania się;

-samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy.

4. Bieg będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki na trasie wybranej przez zawodnika. Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać swojej trasy biegu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny

6. Interpretacja regulaminu należy do organizatora. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, kwestie sporne rozstrzyga Organizator.

7. Organizator zobowiązuje się dostarczyć uczestnikom po wykupieniu

pakietu linku do wzoru okolicznościowego numeru startowego do pobrania.

8. Organizator zobowiązuje się w terminie maksymalnie do 10 dni roboczych od zakończenia biegu do dostarczenia nagrody, pod podany przez uczestników adres do wysyłki.

9. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym ( zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. O ochronie danych osobowych

( Dz. U. 2018r. Poz. 1000 t.j.)oraz RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016*679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony uchylenia dyrektywy 95/46/WE przez Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród ( cel przetwarzania). Przetwarzanie danych obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska wraz z miejscowością, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, rok urodzenia, płeć, nazwę teamu/klubu, uzyskany podczas zawodów wynik- w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu biegu Ruchowej Akademii Zdrowia

1. Ruchowa Akademia Zdrowia organizator biegu przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Uczestników. W tym celu z należytą starannością dobiera i stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Administratorem zbioru danych osobowych jest Ruchowa Akademia Zdrowia

3. Podanie przez Usługobiorców danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych (imię,nazwisko,adres korespondencji) jest niezbędne do świadczenia Usług.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Usługobiorców, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych Usługodawców koniecznych do realizacji Usług.

5. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W tym celu należy skontaktować się z Ruchową Akademią Zdrowia

6. Dane podawane przez Usługobiorców wykorzystywane są w celu realizacji Usług świadczonych w związku z zawartą z Ruchową Akademią Zdrowia umową o świadczenie usług drogą elektroniczną. Ponadto, dane Usługobiorców wykorzystywane są w celach, dla których wyrazili oni odrębną zgodę.

7. Po zakończeniu korzystania przez Usługobiorców z Usług, Ruchowa Akademia Zdrowia przetwarzać będzie tylko te dane dotyczące Usługobiorców, które są:

a. niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,

b. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę, wyłącznie za zgodą Usługobiorcy

c. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi,

d. w przypadkach dopuszczonych przez przepisy prawa.

8. Dane uczestników mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy Usługobiorca spełnia i realizuje wymagane przez Warunki i przepisy prawne wymagania i zasady.

9. Ruchowa Akademia Zdrowia zapewnia Usługobiorcom prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:

a. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych zbiorze danych,

b. uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,

c. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że Ruchowa Akademia Zdrowia jest zobowiązana do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej,

d. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,

e. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,

f. wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację,

g. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych innemu administratorowi danych.

10. Ruchowa Akademia Zdrowia zapewnia Usługobiorcom dostęp do aktualnej informacji o:

a. udostępnianych przez usługodawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną,

b. podmiocie, któremu powierza przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym, terminie przekazania, jeżeli usługodawca zawarł z tym podmiotem umowę o powierzenie do przetwarzania danych.