Ruchowa Akademia Zdrowia Szczecin

Regulamin

 Nocny BIEG JESIENI 5 km / 10 km “CZTERY PORY ROKU NOCĄ”

Cel:

- promocja sportu

- propagowanie biegania jako podstawowej formy ruchu

- aktywność fizyczna w dobie koronawirusa

- aktywne spędzanie czasu przez szczecinian

- umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej w czasie pandemii.

Termin:

24.10.2020

godz. 20:00 – start 5 km (250 osób)  (150 osób)

godz. 20:30- start 10 km (250 osób)  (100 osób)

Terminy pozostałych biegów doprecyzujemy wkrótce.

ZIMA: styczeń 2021 o godz. 20:00

WIOSNA(FINAŁ): marzec – kwiecień 2021 o godz. 20:00

Miejsce:

Start – 5 km okolice kas Arkonki, 10 km - wiadukt

Meta – ,,BARkonka’’ - ,, Bar Szyszka”

Trasa - pomiar zrobiony przez atestatora PZLA

Dystans: 5 km lub 10 km

Elektroniczny pomiar czasu – numer startowy z ,,chipem’’

Zgłoszenia:

Na stronie: http://www.raz.szczecin.pl/

Limit - 250 osób w 1 biegu w 2 biegach lub osiągnięcie terminu zgłoszeń (16.10.2020 r.)

Termin zgłoszeń internetowych:

Bieg Jesieni: do 16.10.2020 r. godz. 23:59

Biegi : zimy/ wiosny – terminy podamy w późniejszym czasie

Każdy uczestnik musi wybrać jeden dystans (5 lub 10 km) w którym będzie rywalizował przez WSZYSTKIE biegi “CZTERY PORY ROKU NOCĄ”

Po ukończeniu poszczególnego biegu uzyskany czas będzie w naszej bazie wyników i w biegu finałowym (bieg WIOSNY) wyłonimy zwycięzców na poszczególnych dystansach ( 5 km,10 km) .

Uczestnik będzie sklasyfikowany w cyklu biegów “CZTERY PORY ROKU NOCĄ” ,gdy ukończy przynajmniej TRZY biegi z czterech możliwych.

Opłata startowa jest osobna do każdego z biegu i wynosi:

40 zł + koszulka 30 zł (termin zgłoszeń z koszulkami tylko do 16.10.2020!)

Biuro zawodów:

Obok BARkonki –  Baru Szyszka.

Czynne  w dniu biegu 24.10.2020 r od godz. 18.00  do godz.  19.30 - BIEG JESIENI

Nagrody:
- Wszyscy uczestnicy po ukończeniu każdego z biegów otrzymają pamiątkowy medal

- Poszczególne edycje biegów - indywidualnie 3 pierwsze miejsca w poszczególnych klasyfikacjach wyróżnienia ( 5 km K i M / 10 km K i M)
- Nagrody i wyróżnienia w poszczególnych klasyfikacjach i kategoriach za cały cykl CZTERY PORY ROKU NOCĄ wręczane po BIEGU WIOSNY.

Pozostałe informacje:

Podczas biegów “CZTERY PORY ROKUNOCĄ ” wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
Przebywanie na trasie biegu “CZTERY PORY ROKU NOCĄ ” bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolony jest również bieg z psem.
Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
Młodzież od 14 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna.
Protesty należy składać mailowo w terminie do 48h po odbyciu zawodów lub opublikowaniu wyników.
Interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii organizatorów.
Potwierdzeniem startu w biegu jest dokonanie opłaty startowej na konto organizatora.
Uczestnicy muszą wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz Regulaminem. Organizator zastrzega sobie również, a także swoim agentom, i podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie zdjęć, wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestników w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestników.
Bieg ubezpiecza Organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestników w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialna za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący Bieg, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem. Uczestnik w Biegu: Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora.

Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdej z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału Uczestników w Biegu z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora. Pakiety startowe nieodebrane przed startem do biegów z cyklu “CZTERY PORY ROKU NOCĄ’’ przepadają.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.


Dyrektor biegu
Robert Szych