Ruchowa Akademia Zdrowia Szczecin

RADCA na 5-tkę

Regulamin

Regulamin Biegu „RADCA na 5-tkę”

02.10.2022

I. CEL IMPREZY:

- bieg z okazji 40 lat Samorządu Radców Prawnych oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych W Szczecinie.

- popularyzacja zdrowego, aktywnego stylu życia

- prezentacja potencjału i aktywności szczecińskich radców prawnych

II. ORGANIZATORZY:

Ruchowa Akademia Zdrowia , RAZ EVENT, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie.

III. TERMIN I MIEJSCE BIEGÓW:

Biegi odbędą się 02 października 2022, godzina 11:00 w Szczecinie,

Trasa: START i META -Teatr Letni Szczecin, trasa na pętli 2,5km Park Kasprowicza .

IV. PROGRAM ZAWODÓW:

09:00 Otwarcie Biura Zawodów

10:00 Otwarcie imprezy

10:20 Biegi dla dzieci 1-6 lat - 200 m

10:30 Biegi dla dzieci 7-9 lat - 300 m

10:40 Biegi dla dzieci 10-11 lat - 400 m

11:00 Bieg na dystansie 5 km  / 2,5 km

12:00 Marsz nordic walking na dystansie 5km  / 2,5 km

10:00 - 13:00 Festyn rodzinny

V. ZGŁOSZENIA:

Limit zawodników: 200

Zgłoszenia do biegów elektronicznie: przyjmowane wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej:

www.protiming24.pl/startmeta

Wszyscy rejestrujący się w ten sposób mają obowiązek dokładnego wypełnienia zgłoszenia i dokonania opłaty startowej. Elektroniczne zgłoszenie i dokonanie opłaty warunkują wpisanie na listę startową. Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane są od 25.08.2022 od godz.12:00 do 23.09.2022 do godz. 24.00.

Dodatkowo będzie klasyfikacja ,,RADCA  PRAWNY /APLIKANT/ MAŁŻEŃSTWO PRAWNICZE/ DRUŻYNA KANCELARII (ZGŁOSZENIA KANCELARII)

Drużynę kancelarii można wpisać podczas rejestracji w systemie-nazwa drużyny. Do klasyfikacji drużyna kancelarii zaliczamy minimum 3 osoby, wyliczamy średni czas na drużynę.

Uwaga: Koszulka gwarantowana w odpowiednim rozmiarze przy zgłoszeniach dokonanych do 16.09.2022 w biegach głównych.

Osobiste zgłoszenia: wyłącznie w przypadku pozostania wolnych numerów startowych: w dniu zawodów 02.10.2022 r. w godz. 10:00-10:30 w biurze przy scenie głównej Teatru Letniego.

Każdy zawodnik w pakiecie startowym otrzymuje numer startowy z chipem, agrafki, worek, koszulkę.

VI. OPŁATY

1. Biegi na 5 km i marsz nordic walking 5km

do dnia 16/09/2022 r. – 40 zł

od dnia 17/09/2022 r. do dnia 02/10/2022 r. – 50 zł

2. Bieg dzieci- 20 zł

3. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

VII. KLASYFIKACJA I NAGRODY:

1. W biegach głównych (5 km/ 2,5 km Nordic Walking/ 5 km/ 2,5 km Bieg) – puchary dla pierwszych 3 zawodników i zawodniczek.

2. W klasyfikacji – RADCA  PRAWNY /APLIKANT/- puchar dla pierwszych zawodników i zawodniczek.

3.  W klasyfikacji- MAŁŻEŃSTWO PRAWNICZE – puchar dla najlepszej pary

4. W klasyfikacji- DRUŻYNA KANCELARII (ZGŁOSZENIA KANCELARII) – puchar dla najlepszej drużyny.

5. W biegach dzieci puchar dla najlepszych zawodników i zawodniczek.

6. W biegach głównych (5km Nordic Walking/ 5km/2,5km /2,5km /biegi dzieci)

każdy zawodnik po ukończeniu biegu otrzymuje medal okolicznościowy.

VIII. UCZESTNICTWO:

1. Prawo samodzielnego startu w biegach oraz marszu nordic walking mają osoby, które do 02.10.2022 r. włącznie ukończą 12 lat oraz spełnią pozostałe wymagania niniejszego regulaminu.

2. Od osób poniżej 12 roku życia chcących uczestniczyć w konkurencjach biegowych i marszu nordic walking wymagana będzie pisemna zgoda prawnego opiekuna na udział w zawodach, którą należy dostarczyć do biura zawodów najpóźniej w dniu startu.

3. Osoby niepełnoletnie dopuszczone są do udziału w imprezie pod warunkiem pozostawania pod opieką rodziców lub opiekuna prawnego przez cały czas jej trwania. Zgłoszenia dokonuje opiekun na swoim koncie, wpisując osobę niepełnoletnią w zakładce „DZIECI” na stronie www.protiming24.pl/startmeta.

5. Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w biegach jest akceptacja i

zobowiązanie się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

6. Rejestracja uczestnika za pomocą formularza elektronicznego jest jednoznaczna z następującym oświadczeniem:

„Oświadczam, że znam regulamin imprezy pod nazwą. „Radca na 5-tkę” i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Niniejszym oświadczam, że nie posiadam przeciwwskazań zdrowotnych i jestem osobą zdolną do udziału w zawodach, a także startuję na własną odpowiedzialność. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z organizacją zawodów i wyrażam zgodę na publikację wizerunku i zdjęć z zawodów z moim udziałem. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania”.

7. Odbiór pakietów startowych odbywa się w dniu biegu 02.10.2022 r. w godz. 09:00 – 11:45 w biurze przy scenie głównej Teatru Letniego.

Podstawą do odbioru zestawu startowego wraz z numerem jest osobiste zgłoszenie się i okazanie dowodu tożsamości. Odbiór pakietu startowego w imieniu innej osoby jest możliwy na podstawie pisemnego upoważnienia.

8. W biegach mogą brać udział osoby zdrowe, posiadające aktualne badania

lekarskie (zaświadczenie lekarskie nie jest wymagane). Każdy zawodnik uczestniczy w biegu na własną odpowiedzialność.

9. Pomiar czasu w biegu i marszu nordic walking dokonywany jest za pomocą chipów umieszczonych w numerach startowych.

10. Podczas biegu i marszu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

11. Nieodebrane w terminach pakiety startowe nie będą wydawane ani rozsyłane w terminie późniejszym.

12. Organizator nie przewiduje zwrotu opłat startowych.