Ruchowa Akademia Zdrowia Szczecin

Bieg Nauczycieli

Regulamin

Regulamin Biegu

I Bieg Nauczycieli im. Komisji Edukacji Narodowej’’ - 08.10.2023 r.

I. CEL IMPREZY:

- popularyzacja zdrowego, aktywnego stylu życia

- prezentacja potencjału i aktywności zachodniopomorskiej oświaty

II. ORGANIZATORZY:

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

III. TERMIN I MIEJSCE BIEGÓW:

Biegi odbędą się 8 października 2023, o godzinie 10:00 w Szczecinie,

Trasa: START i META -Teatr Letni Szczecin, trasa na pętli 2,5 km Park Kasprowicza.

Trasa biegów dziecięcych: lat 1-6 – 200 m, lat 7-8 – 400 m, lat 9-10 – 600 m.

IV. PROGRAM ZAWODÓW:

08:30 Otwarcie imprezy i biura zawodów

10:00 Bieg, Nordic Walking na dystansie 2,5 km

10:45-11:15 Biegi dzieci 1-6/7-8/9-10 lat

11:30 Bieg, Nordic Walking na dystansie 5 km

V. ZGŁOSZENIA:

Limit zawodników: 250

 

Zgłoszenia do biegów elektronicznie: przyjmowane wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej:

www.protiming24.pl/startmeta

Wszyscy rejestrujący się w ten sposób mają obowiązek dokładnego wypełnienia zgłoszenia i dokonania opłaty startowej. Elektroniczne zgłoszenie i dokonanie opłaty warunkują wpisanie na listę startową. Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane są od 20.09.2023 od godz.12:00 do dnia zawodów 08.10.2023 r. (lub wyczerpania limitu zgłoszeń we wszystkich biegach łącznie).

Dodatkowo będzie klasyfikacja ,,NAUCZYCIEL / PRACOWNIK OŚWIATY”

Uwaga: Koszulka tylko na zmówienie i zagwarantowana w odpowiednim rozmiarze przy zgłoszeniach dokonanych do 29.09.2023 w biegach głównych.

Osobiste zgłoszenia: wyłącznie w przypadku pozostania wolnych numerów startowych: w dniu zawodów 08.10.2023 r. w godz. 08:30-10:30 w biurze zawodów przy Teatrze Letnim.

Każdy zawodnik biegu głównego w pakiecie startowym otrzymuje numer startowy z chipem, agrafki oraz opcjonalnie koszulkę (po opłaconym zamówieniu). Dzieci otrzymują w pakiecie numer startowy bez chipa oraz agrafki.

Koszt koszulki – 30 zł .

VI. OPŁATY

1. Biegi na 5 km / 2,5 km i marsz nordic walking 5km/ 2,5 km

do dnia 04.10.2023 r. – 30 zł

od dnia 05.10.2023 r. do dnia 08.10.2023 r. – 40 zł

2. Bieg dzieci- 20 zł

3. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

Koszt koszulki do biegów głównych – 30 zł .

VII. KLASYFIKACJA I NAGRODY:

1. W biegach głównych BIEG i NW 5 km – puchary dla pierwszych 3 zawodników i zawodniczek , a BIEG i NW 2,5 km – puchary tylko dla pierwszych.

2. W klasyfikacji – ,,NAUCZYCIEL / PRACOWNIK OŚWIATY”- puchar dla pierwszych zawodników i zawodniczek.

3. W biegach głównych (5 km i 2,5 km) oraz w biegach dzieci -

każdy zawodnik po ukończeniu biegu otrzymuje medal okolicznościowy.

VIII. UCZESTNICTWO:

1. Prawo samodzielnego startu w biegach oraz marszu nordic walking mają osoby, które do 08.10.2022 r. włącznie ukończą 11 lat oraz spełnią pozostałe wymagania niniejszego regulaminu.

2. Od osób poniżej 11 roku życia chcących uczestniczyć w konkurencjach biegowych i marszu nordic walking wymagana będzie pisemna zgoda prawnego opiekuna na udział w zawodach, którą należy dostarczyć do biura zawodów najpóźniej w dniu startu.

3. Osoby niepełnoletnie dopuszczone są do udziału w imprezie pod warunkiem pozostawania pod opieką rodziców lub opiekuna prawnego przez cały czas jej trwania. Zgłoszenia dokonuje opiekun na swoim koncie, wpisując osobę niepełnoletnią w zakładce „DZIECI” na stronie www.protiming24.pl/startmeta.

5. Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w biegach jest akceptacja i

zobowiązanie się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

6. Rejestracja uczestnika za pomocą formularza elektronicznego jest jednoznaczna z następującym oświadczeniem:

Oświadczam, że znam regulamin imprezy pod nazwą. „I Bieg Nauczycieli” i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Niniejszym oświadczam, że nie posiadam przeciwwskazań zdrowotnych i jestem osobą zdolną do udziału w zawodach, a także startuję na własną odpowiedzialność. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z organizacją zawodów i wyrażam zgodę na publikację wizerunku i zdjęć z zawodów z moim udziałem. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania”.

7. Odbiór pakietów startowych odbywa się w dniu biegu 08.10.2022 r. w godz. 08:30 – 10:30 w biurze przy Teatrze Letnim.

Podstawą do odbioru zestawu startowego wraz z numerem jest osobiste zgłoszenie się i okazanie dowodu tożsamości. Odbiór pakietu startowego w imieniu innej osoby jest możliwy na podstawie pisemnego upoważnienia.

8. W biegach mogą brać udział osoby zdrowe, posiadające aktualne badania

lekarskie (zaświadczenie lekarskie nie jest wymagane). Każdy zawodnik uczestniczy w biegu na własną odpowiedzialność.

9. Pomiar czasu w biegu i marszu nordic walking dokonywany jest za pomocą chipów umieszczonych w numerach startowych.

10. Podczas biegu i marszu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

11. Nieodebrane w terminach pakiety startowe nie będą wydawane ani rozsyłane w terminie późniejszym.

12. Organizator nie przewiduje zwrotu opłat startowych.