Ruchowa Akademia Zdrowia Szczecin

Regulamin Mini Bieg

Sanprobi Mini Bieg Kobiet Regulamin 

Termin: 06.03.2022 r. (niedziela) 

- godz. 10.15 - 200 metrów

- godz. 10.30 - 1 km

Dystanse: 

- 200 metrów

(dziewczynki do 6 roku życia i młodsze – roczniki 2016-2020)

- ok. 1km

(dziewczynki od 7 do 11 roku życia – roczniki 2015-2011)

Start i Meta: Jasne Błonia (teren Sanprobi Biegu Kobiet)

Uczestnictwo: na 200 m dopuszczamy udział dzieci/dziewczynek dziewczynki do 6 roku życia i młodsi – roczniki 2016-2020, na 1 km - dziewczynki od 7 do 11 roku życia – roczniki 2015-2011. Dziewczynki od 12 roku życia (rocznik 2010 i starsze), mogą startować w biegach głównych za zgodą rodzica/opiekuna.

Liczba zgłoszeń: na 200 m – limit 100 osób na 1 km limit 200 osób.

Zgłoszenia: internetowo www.protiming24.pl lub  w biurze Sanprobi Bieg Kobiet (do wyczerpania limitu zgłoszeń)

Opłata startowa: 

- 200 metrów – 15 zł

- 1 km - 20 zł

Jest możliwość wykupienia pakietu startowego wraz z pamiątkową koszulką. Koszt: opłata startowa + 20 zł. Od 01.01.2022 koszt koszulki 50 zł. UWAGA! Najmniejszy rozmiar koszulki to dorosła damska XS. Nie ma rozmiarów dziecięcych.

Przy obu biegach płatne przelewem lub w przypadku wolnych miejsc bezpośrednio gotówką przy zgłoszeniu w biurze zawodów.

Pakiet startowy: 

- 200 metrów – numer startowy, 4 agrafki,

- 1 km – numer startowy z chipem, 4 agrafki.

Biuro zawodów: czynne będzie w dniach:

    • 05.03.2022 r. w godz. 10:00–18:00 

    • 06.03.2022 r. w godz. 9.00- 10.00 

Miejsce biura zawodów podamy 14 dni przed imprezą.

Klasyfikacja:

- 200 metrów – UWAGA!

Dla biegu na 200 m nie będzie oficjalnego pomiaru czasu i komunikatu z biegu „Mini Sanprobi Biegu Kobiet’’. 

- 1 km – 

Klasyfikacja indywidualna odpowiednio dla dziewczynek

    • 7-8 lat

    • 9-10 lat

    • 11 lat

Nagrody:

    • każda uczestniczka biegu (posiadająca numer startowy) po ukończeniu biegu za linią mety otrzyma pamiątkowy medal „ Sanprobi Biegu Kobiet’’

    • bieg – indywidualnie 3 pierwsze zawodniczki (w osobnych kategoriach 7-8 lat, 9-10 lat i 11 lat) – puchary + nagrody niespodzianki

RODZICE biegnący z DZIEĆMI prosimy o ustawianie się w tylnej części  startujących, tak aby nie przeszkadzały samodzielnie  biegnącym osobom.  

W przypadku startu dzieci -wymagane jest oświadczenie - zgoda rodzica lub prawnego opiekuna na udział w biegu. Oświadczenie powinno być dostarczone organizatorowi przy odbiorze pakietu startowego “Sanprobi Mini Biegu Kobiet’’ w biurze zawodów. Oświadczenie będzie do pobrania w biurze zawodów oraz na stronie internetowej Organizatora.

Organizator zapewnia ubezpieczenie NW. Każdy rodzic/opiekun jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu organizatora. Rodzic/opiekun przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że rodzic/opiekun rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Zapisując córkę do udziału w zawodach rodzic/opiekun akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Ruchowej Akademii Zdrowia oraz udostępniania sponsorom oraz partnerom Maratonu Szczecińskiego w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Ruchowej Akademii Zdrowia i Sponsora, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. Rodzic/opiekun wyraża także zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprez Ruchowej Akademii Zdrowia oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jej danych oraz ich poprawiania, dane te będą przetrzymywane w bezpiecznym miejscu, nie będą sprzedawane osobom trzecim ani żadnym organizacjom.

Kwestie nie ujęte w regulaminie lub ewentualne zmiany regulaminu mogą być podane do wiadomości przez organizatora bezpośrednio przed biegiem.

Dyrektor Biegu

Robert Szych

Partner strategiczny

Organizator

RAZ
RAZEvent

Partnerzy

Firma wspierająca