Ruchowa Akademia Zdrowia Szczecin

Regulamin

"Festiwal Biegowy‘‘

Lauffestival 

I. ORGANIZATORZY:

Ruchowa Akademia Zdrowia Szczecin

www.raz.szczecin.pl

www.facebok.com/RAZSzczecin

Partner niemiecki

SV ,,EINHEIT’’ Ueckermunde’’

https://sv-einheit-ueckermuende.eu/ 

II. CEL IMPREZY

1. Opracowanie transgranicznych działań zmierzających do aktywnosci fizycznej poprzez współpracę instytucji z zakresu rekreacji i sportu.

2. Popularyzacja biegania jako zdrowego i aktywnego stylu życia.

3. Integracja i propagowanie aktywności fizycznej grup biegaczy w Niemczech oraz w Polsce.

III. TERMIN i MIEJSCE

Impreza odbędzie w dniu: 02.07.2022 na Stadionie Lekkoatletycznym ul.Litewska 20 w Szczecinie.

Godz: 12:00 rozpoczęcie imprezy sportowej oraz festynu integracyjnego

Godz: 18:00 koniec imprezy sportowej oraz festynu integracyjnego

Biuro zawodów: 

Stadion Lekkoatletyczny ul.Litewska 20.

Czynne w dniu wydarzenia 02.07.2022 od godz. 11:00 do godz. 12.30

IV. KONKURENCJE I ZASADY RYWALIZACJI

W ramach imprezy odbędą się następujące konkurencje:

BIEGOWE:

-3 km (od 12 roku życia)

-1 km (od 12 roku życia)

-300 m (od 1 roku życia do 11 r.ż)

-4x400 sztafet (kobiet ,mężczyzn,mieszana)

Można wziąć udział w maksymalnie dwóch konkurencjach.

Zawody mają charakter rywalizacji w wydarzeniu sportowym. Każdy uczestnik zobowiązany jest do pokonania deklarowanego dystansu w danej konkurencji na wydarzeniu sportowym które odbędzie się 02.07.2022 na stadionie lekkoatletycznym w Szczecinie ul.Litewska 20 na bieżni lekkoatletycznej. . Zawody będą rozgrywane za pomocą elektronicznego pomiaru czasu.

V. LIMIT OSÓB

W imprezie obowiązuje limit zgłoszeń – 200 osób łącznie we wszystkich konkurencjach.

Po przekroczeniu limitu 200 opłaconych zgłoszeń system stanie się nieaktywny.

VI. ZAPISY i OPŁATY

1. Rejestracja zawodników  odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie http://www.raz.szczecin.pl/ oraz www.protiming24.pl. Zgłoszenia przyjmowane są w terminie od 06.06.2022 do 20.06.2022 (do godz. 23.59).

2. Zgłoszenie niepełnoletniego uczestnika odbywa się poprzez jego opiekuna prawnego.

3. Udział w zawodach jest bezpłatny w pełni finansowany przez Euroregion Pomerania

VII. NAGRODY

1. Pamiątkowy medal dla każdego uczestnika za każdą ukończoną konkurencję. 

2. Wyróżnienia w poszczególnych klasyfikacjach.

3. Pamiątkowa koszulka dla każdego uczestnika.

4. Worek sportowy dla każdego uczestnika. 

VIII. KLASYFIKACJE

W imprezie obowiązują następujące klasyfikacje:

1. W biegu na 3 km kategoria 16-25 K

2. W biegu na 3 km kat. 26-50 K

3. W biegu na 3 km kat. 51+ K

4. W biegu na 3 km kat. 16-25 M

5. W biegu na 3 km kat. 26-50 M

6. W biegu na 3 km kat. 51+ M

7. W biegu na 1 km 12-15 K 

8. W biegu na 1 km kat. 16-25 K

9. W biegu na 1 km kat. 26-50 K

10. W biegu na 1 km kat. 51+ K

11. W biegu na 1 km  12-15 M

12. W biegu na 1 km kat. 16-25 M

13. W biegu na 1 km kat. 26-50 M

14. W biegu na 1 km kat. 51+ M

15. W biegu 300m kat. 9-11 K

16. W biegu 300m kat. 9-11 M

17. W biegu 300m kat. 6-8 K

18. W biegu 300m kat. 6-8 M

19. W biegu 300m kat. 1-5 K

20. W biegu 300m kat. 1-5 M

Sztafeta 4x400:

21. Generalna kobiet

22. Generalna mężczyzn

23. Mieszana

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Pakiet startowy może odebrać tylko osoba startująca lub/i z oświadczeniem inna osoba za zgodą organizatora. Zgłoszenia można dokonać wyłącznie online na stronie. www.protiming24.pl w wydarzeniu “Festiwal Biegowy 2022”

Pozostałe informacje: 

Podczas biegów w “Festiwalu Biegowym” wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych.  

Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników. 

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki. 

Młodzież od 14 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna. 

Protesty należy składać mailowo w terminie do 48h po odbyciu zawodów lub opublikowaniu wyników. 

Interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii organizatorów. 

Potwierdzeniem startu w biegu jest dokonanie rejestracji na stronie.

Uczestnicy muszą wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz Regulaminem. Organizator zastrzega sobie również, a także swoim agentom, i podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie zdjęć, wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestników w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestników. 

Bieg ubezpiecza Organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili  stosowne ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestników w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialna za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący Bieg, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem. Uczestnik w Biegu: Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. 

Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdej z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału Uczestników w Biegu z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora. Pakiety startowe nieodebrane przed startem do biegów “Festiwalu Biegowego” przepadają. 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów. 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu biegu Ruchowej Akademii Zdrowia

1. Ruchowa Akademia Zdrowia organizator biegu przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Uczestników. W tym celu z należytą starannością dobiera i stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Administratorem zbioru danych osobowych jest Ruchowa Akademia Zdrowia

3. Podanie przez Usługobiorców danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych (imię,nazwisko,adres korespondencji) jest niezbędne do świadczenia Usług.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Usługobiorców, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych Usługodawców koniecznych do realizacji Usług.

5. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W tym celu należy skontaktować się z Ruchową Akademią Zdrowia

6. Dane podawane przez Usługobiorców wykorzystywane są w celu realizacji Usług świadczonych w związku z zawartą z Ruchową Akademią Zdrowia umową o świadczenie usług drogą elektroniczną. Ponadto, dane Usługobiorców wykorzystywane są w celach, dla których wyrazili oni odrębną zgodę.

7. Po zakończeniu korzystania przez Usługobiorców z Usług, Ruchowa Akademia Zdrowia przetwarzać będzie tylko te dane dotyczące Usługobiorców, które są:

a. niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,

b. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę, wyłącznie za zgodą Usługobiorcy

c. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi,

d. w przypadkach dopuszczonych przez przepisy prawa.

8. Dane uczestników mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy Usługobiorca spełnia i realizuje wymagane przez Warunki i przepisy prawne wymagania i zasady.

9. Ruchowa Akademia Zdrowia zapewnia Usługobiorcom prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:

a. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych zbiorze danych,

b. uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,

c. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że Ruchowa Akademia Zdrowia jest zobowiązana do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej,

d. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,

e. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,

f. wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację,

g. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych innemu administratorowi danych.

10. Ruchowa Akademia Zdrowia zapewnia Usługobiorcom dostęp do aktualnej informacji o:

a. udostępnianych przez usługodawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną,

b. podmiocie, któremu powierza przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym, terminie przekazania, jeżeli usługodawca zawarł z tym podmiotem umowę o powierzenie do przetwarzania danych.