raz.szczecin.pl

Ruchowa Akademia Zdrowia Szczecin

Regulamin

,,Mam Marzenie 4. RAZ 25h RUN’’ i ,,NOCNA 10’’

 

Termin: 7-8.07.2018 r. (START godz. 09:00)

Miejsce – ARKONKA

CEL IMPREZY:
1. Zebranie funduszy na wsparcie:
- podopiecznych Fundacji Mam Marzenie Oddział Szczecin
2. Zwrócenie uwagi społeczeństwa lokalnego na osoby potrzebujące wsparcia!
3. Popularyzacja biegania jako zdrowej i prostej formy sportu i wypoczynku.
4. Promocja działalności charytatywnej.

II. ORGANIZATORZY
1. Organizatorem biegu ,,Mam Marzenie 4. RAZ 25h RUN’’ i ,,NOCNEJ 10’’(zwanym dalej Organizatorem) jest Ruchowa Akademia Zdrowia (RAZ Szczecin) oraz Fundacja Mam Marzenie Oddział Szczecin

III. PARTNERZY
1. Netto Arena.
2. Dom Kultury SŁOWIANIN – Szczecin
3. Foto Dulny
4. PROtiming
5. RAZ EVENT

IV. IDEA ZAWODÓW
1. ,,Mam Marzenie 4. RAZ 25h RUN’ jest nietypowym Biegiem. Bieg ma na celu uzbierać jak największą kwotę pieniędzy na Spełnienie Marzenia, poprzez przebiegniecie określonego dystansu przez każdego jej uczestnika. Celem każdego zawodnika będzie pokonanie wybranej przez siebie, jak największej liczby kilometrów (wielokrotność okrążeń liczących po 1,7 km). Każda pokonana ilość kilometrów to określona kwota, którą UCZESTNIK uiści jako opłatę startową ORGANIZATOROWI po Biegu, a następnie ORGANIZATOR zrealizuje Marzenie jednego lub kilku podopiecznych Fundacji Mama Marzenie Oddział Szczecin. Im więcej wspólnie pokonamy kilometrów tym większą pomoc fundacja otrzyma!
V. Zasady dopuszczenia do biegu i opłata
1,, Mam Marzenie 4. RAZ 25 h RUN ‘’- zgłoszenie i opłata startowa
www.protiming24.pl
- na dopuszczenie do uczestnictwa w BIEGU składa się zgłoszenie internetowe i opłata startowa, która upoważnia uczestnika do przebiegnięcia minimalnej ilości km = 5,1 km (3 okrążenia wokół Arkonki) – opłata minimalna 4 zł za każdy km = 20 zł (płatne przy rejestracji do biegu, opłata za kolejne kilometry będzie uiszczana bezpośrednio w biurze zawodów w dniach biegu). Opłata rejestracyjna 20 zł gwarantuje otrzymanie numeru startowego, rozlicza również pierwsze 5 km. Każdy następny km powyżej 5km jest rozliczany wg poniższej taryfy opłat:
- powyżej 5,1 km do 10,2 km (6 okrążeń) – opłata 3 zł za km 
- powyżej 10,2 km do 20,4 km (12 okrążeń )- opłata 2 zł za km
- powyżej 20,4 km do 40,8 km ( 24 okrążenia) – opłata 1 zł za km
- powyżej 40,8 km - …- opłata 0,5 zł za km = 0,5zł x ilość przebiegniętych km.
* można zapłacić większą kwotę za każdy ,,Swój’’ przebiegnięty km. W przypadku odległości po przecinku (dotyczy metrów) powyżej 500 metrów zaokrąglamy liczenie płatności w górę np. 5,6 to kwota 6 x4 zł = 24 zł, a jeśli 5,5 to 5x 4zł= 20 zł.

2. ,, NOCNA 10’’- zgłoszenie www.protiming24.pl
- start do biegu 7 lipca 2017 r godz. 22.00 . Uczestnicy otrzymują numery startowe z chipami – pomiar elektroniczny. Istnieje możliwość startu tylko na 10 km ,,NOCNA 10’’ i wtedy opłata startowa wynosi 30 zł (płatność przy rejestracji internetowej)

3. W przypadku łączenia biegów Mam Marzenie 4. RAZ 25h Run i NOCNEJ 10 – opłata rejestracyjna wynosi 20 zł, a suma wynikająca z przebytych 10 km + kwota wynikająca z przebiegniętych wcześniejszych lub późniejszych km x zł wg powyższej taryfy opłat (płatne po biegu 4. RAZ 25h RUN).

UWAGA !!! - istnieje możliwość uczestniczenia tylko w biegu 4. RAZ 25 h Run (z przerwą na rozegranie biegu NOCNEJ 10) lub samego uczestniczenia w NOCNEJ 10 (w godz. 22.00-23.20) lub łącznie uczestniczenia i w Mam Marzenie 4. RAZ 25h RUN oraz NOCNEJ 10

Nie ma obowiązku pokonywania dystansu ,,jednym ciągiem’’. Można wielokrotnie przystępować i przyłączać się do biegu w ciągu 25 h, ale każdorazowo należy rozpoczynać bieg ze SWOIM NUMEREM STARTOWYM (z chipem) z wyznaczonego miejsca (ale nie oficjalnego STARTU) i kończyć po przebiegnięciu pełnego okrążenia (META) , przebiegając po macie do elektronicznego pomiaru czasu (przygotowany przez firmę PROtiming). To spowoduje zsumowanie się wszystkich zaliczonych okrążeń danego zawodnika w czasie trwania Biegu i naliczenie jego przebiegniętych km.
Ważne, aby po każdej sesji przebiegniętych okrążeń niezwłocznie ODDAĆ NUMER STARTOWY Z CHIPEM DO DEPOZYTU umieszczonego w BIURZE ZAWODÓW, w okolicach STARTU/ METY. Po przyjściu na kolejną sesję biegową w ciągu tych 25h biegu należy POBRAĆ ZDEPONOWANY SWÓJ NUMER STARTOWY Z CHIPEM, aby dalej przebiec kolejne okrążenia biegu. Tą czynność należy wykonywać przy każdorazowej Swojej sesji biegowej, aż do momentu zakończenia (ostatniej sesji) swojego udziału w biegu. Po ostatniej sesji swojego udziału w biegu numer zostaje na pamiątkę.
- osoby już nie biegające nie mogą przechodzić przez matę i w jej okolicy, aby nie zakłócać pomiarów Swoich przebiegniętych km.
OSOBY biegające w obu biegach - NUMER STARTOWY do biegu ,,NOCNEJ 10 ‘’– ten sam co w biegu ,,Mam Marzenie 4. RAZ 25h RUN,
OSOBY biegające tylko na 10 km – kolejno przydzielony numer,

VI. TERMIN. MIEJSCE. TRASA.
1. Bieg odbędzie się z soboty na niedzielę 7-8 lipca 2018 r . :

 START -7.07 o godz.09:00 ,

KONIEC- 8.07  o dodz.10:00 ,wokół kąpieliska ARKONKA w Szczecinie na pętli 1,7 km .

Będzie trwał nieprzerwanie (z jednym wyjątkiem na czas trwania ,,NOCNEJ 10’’-22.00-23.30), do czego mają się przysłużyć zgłoszone osoby, deklarując godzinę dołączenia się do biegu.
2. 7.07  w godz. 22.00-23.30 przeprowadzony zostanie dodatkowo bieg ,,NOCNA 10’’ w ramach tej samej akcji, istnieje możliwość uczestniczenia w obu biegach.

3. Trasę ,, Mam Marzenie 4. RAZ 25h RUN ‘’stanowi pętla o długości 1,7 km. Start i Meta zlokalizowane będą w okolicy ARKONKI (miejsce STARTU /METY – rozgrywanych biegów Grand Prix). Rozpoczęcie biegu nastąpi w sobotę 7 lipca 2018 r o godzinie 09:00. Po pokonaniu trzech okrążeń, zawodnik może kontynuować swój udział w zawodach pokonując kolejne okrążenia (km) lub zakończyć go przekraczając linię mety. Zawodnik może przekroczyć linię mety po pokonaniu dowolnej liczby okrążeń (min. 5,1 – 3 okrążenia). Ograniczeniem jest koniec biegu, czyli godz. 10.00 dnia 8 lipca 2018 r. (z daniem  możliwości dokończenia pełnej pętli osobom będącym na trasie).
4. Trasę ,,Nocnej 10’’- stanowią 3 pętle długości ok. 3,3 km (wokół Arkonki- asfalt i Goplanki- dukt leśny). Dokładnie zmierzona z zaznaczonymi bieżącymi km. Rozpoczęcie biegu 7 lipca godz. 22.00. Limit czasu 1h20‘ czyli do godz. 23.20.

Start na wysokości przebieralni kąpieliska Arkonka (wyznaczony przez Organizatora).

Meta w miejscu STARTU/METY biegu ,,Mam Marzenie 4. RAZ 25h RUN’’.

VII. LIMIT CZASU. KONTROLA CZASU.
1. Zawodnicy ograniczeni są czasem biegu wynoszącym 25 godzin, pomiędzy godziną 09:00 dnia 7.07.2018 r., a godziną 10:00 dnia 8.07.2018 r.
2. Pomiar przebiegniętych kilometrów i czasu odbędzie się za pomocą elektronicznych chipów umieszczonych na odwrocie numerów startowych – wcześniej przydzielonych na podstawie zgłoszenia elektronicznego.
3. Numery startowe muszę być odebrane wcześniej w dniu biegu w biurze zawodów START / META – przy ARKONCE od. godz. 08.00 (osoby startujące od 09.00) lub bezpośrednio przed swoją sesją biegową . W przypadku startu na 10 km w dniu biegu do godz. 21.00
4. Limit uczestników (zgłoszeni i opłaceni):

- w ,,Mam Marzenie 4. RAZ 25 h RUN ’’- 200 osób

- w ,, NOCNEJ 10’’ - 100 osób.

VIII. PUNKT NAWADNIANIA I MEDYCZNY. DEPOZYT. BIURO ZAWODÓW.
1. Punkt z wodą oraz odświeżania dla zawodników będzie się znajdował się w pobliżu miejsca Startu/Mety.

2. Punkt medyczny obsługiwany przez ratowników medycznych, oraz kabiny WC będą znajdowały się w pobliżu miejsca Startu/Mety.

3. Depozyt oraz biuro zawodów będą znajdowały się w pobliżu miejsca Startu/Mety.

4. Punkt wypoczynku, relaksu i spania – odrębny namiot.

IX. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W BIEGACH mogą wziąć udział oficjalnie  osoby, które zapisały się internetowo na bieg i najpóźniej w dniu 7.07.2018 ukończą 18 lat, wyjątek stanowią dzieci biegnące z rodzicami 1 sesję o odległości 5,1 km (3 okrążenia).
2. Na dopuszczenie do uczestnictwa w BIEGU składa się zgłoszenie internetowe i opłata startowa, która upoważnia uczestnika do przebiegnięcia minimalnej ilości km = 5,1 km (3 okrążenia wokół Arkonki), a NOCNEJ 10 – dystansu 10 km.
3. Warunkiem udziału w-BIEGACH jest:
a) Wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej i dokonanie opłaty minimalnej za udział w zawodach:
www.protiming24.pl . Wyrażenie gody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
b) Podpisanie przez zawodnika oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach.
c) Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika podanych w zgłoszeniu, a także na zamieszczenie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia, narodowości w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych oraz prasie.
d) Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystywanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku, do celów promocyjnych biegu.
e) Dokonanie zgłoszenia.
f) Przystąpienie do weryfikacji w Biurze Zawodów.
4. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument identyfikacyjny ze zdjęciem.

X. POSTANOWIENA KOŃCOWE
1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona oraz skutkować może dyskwalifikacją. Przekazywanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
2. Uczestnicy imprezy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
3. Zawodnicy oddają do depozytu rzeczy zapakowane w specjalnie oznaczone torby, przekazane w pakietach startowych. Zgubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobranie torby przez inną osobę.

4. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb
porządkowych. Organizator ma prawo usunąć z trasy Mam Marzenie 4. RAZ 25h RUN i NOCNEJ 10 osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg zawodów lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

XI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
1. Zgłoszenia do biegu będą odbywały się elektronicznie do dnia 2 lipca 2018 roku, lub do momentu skończenia się numerów startowych ( ilość 200 i 100 w poszczególnych biegach wg limitu),  poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej
www.protiming24.ploraz opłacenia minimalnej opłaty startowej.
2. W miarę wolnych numerów startowych będzie możliwość zapisania się do Mam Marzenie 4 RAZ 25h RUN i NOCNEJ 10 po terminie 2.07 oraz także  w dniu startu 7.07.2018 r w biurze zawodów umieszczonym w okolicy STARTU/ METY biegu - ARKONKA.

3. Wysokość opłaty startowej ,,Mam Marzenie 4. RAZ 25h RUN’’uzależniona będzie od przebiegniętych km (patrz pkt. V) i winna być uiszczona zaraz po SWOIM biegu w biurze zawodów META BIEGU – ARKONKA. Jeśli ktoś będzie biegał wielokrotnie , to w/w wpłaty dokonuje po swoim ostatnim biegu.
4.W biegu na 10 km ,,NOCNA 10’’- jeśli tylko to wybiera uczestnik to opłata wynosi 30 zł, jeśli biegnie w całej akcji jeszcze dodatkowe rundy w ,,Mam Marzenie 4. RAZ 25 h Run ‘’ to opłata wyniknie z przebiegniętych łącznie km, w tym tych 10 km.
5. Istnieje możliwość większej wpłaty niż minimalna, za przebiegnięte km, gdyż zgodnie z ideą biegu chcemy spełnić niejedno marzenie podopiecznych Fundacji Mam Marzenie Oddział Szczecin.

XII. ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH. PROGRAM BIEGU
1. Odbiór pakietów startowych dla osób rozpoczynających akcję biegową  oraz w miarę chęci pozostałych:
a) 6.07.2018 r. - w Biurze Zawodów na Netto Arenie, Szafera 7, (hol firmy RAZ-event na parterze, szklane drzwi przy kasach).
b) 7.07.2018 r. (w dniu startu) w godzinach od  8:00. A także  bezpośrednio przed swoim starem: rano - w dzień – czy w nocy

2. Program zawodów

• 7.07.2018 r:
08:45 Wspólna rozgrzewka w strefie Startu/Mety
08:55 Uroczyste otwarcie zawodów
09:00 Start – Mam Marzenie 4. RAZ 25h RUN do 21.45
22:00 START – NOCNA 10
23.20 KONIEC – NOCNA 10
23.30 kontynuacja – Mam Marzenie 4. RAZ 25h RUN


• 8.07.2018 r.

10:00 Zakończenie – Mam Marzenie 4 RAZ 25 h RUN
10:30 Podsumowanie: rozdanie medali i certyfikatów.

XIII. NAGRODY
1. Każdy uczestnik biegu ,,Mam Marzenie 4. RAZ 25h RUN’’ i  „NOCNEJ 10’’ otrzyma pamiątkowy CERTYFIKAT i OKAZJONALNY MEDAL

XIV. INFORMACJE DODATKOWE
1. Wyniki zawodów oraz informacje o funduszach zebranych na rzecz podopiecznych Fundacji Mam Marzenie Oddział Szczecin zostaną podane na stronie internetowej Organizatora
www.raz.szczecin.pl.
2. W trakcie i po ukończeniu biegu zawodnicy otrzymają wodę. W ramach wpisowego Uczestnik nabywa numer startowy z chipem.
3. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
4. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
5. Z ważnych przyczyn organizacyjnych Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania.
6. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne Zawodów na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Protesty rozstrzyga Komitet Organizacyjny – decyzje Komitetu są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w terminie 3 dni od zakończenia MAM MARZENIE 4. RAZ 25h RUN i NOCNEJ 10, po tym terminie wyniki stają się oficjalnymi.
7. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa.
9. Komitet Organizacyjny ma prawo wprowadzania zmian w Regulaminie co poda do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem biegu.

Dyrektor biegu
Robert Szych