Ruchowa Akademia Zdrowia Szczecin

Bieg Zaufania

 

PIKNIK RODZINNY

I

BIEG ZAUFANIA

W roku 2023 założone zostało SZCZECIŃSKIE POROZUMIENIE ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO zrzeszające 12 izb zawodowych z okręgu województwa zachodniopomorskiego. Celem Porozumienia jest reprezentacja osób wykonujących zawody zaufania publicznego i sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Zrzeszone zawody dzielą się wzajemnym wsparciem, monitorowaniem rozwiązań prawnych, wymianą doświadczeń oraz wsparciem w podnoszeniu kwalifikacji w zakresach wspólnych dla osób wykonujących zawody zaufania publicznego.

Pragnąc uczcić rok wytężonej współpracy oraz obchody Dnia Samorządu Terytorialnego przypadające na dzień 27 maja, Szczecińskie Porozumienie Zawodów Zaufania Publicznego zdecydowało się zorganizować dnia 26 maja br. (niedziela) o godz. 10.00 w Szczecinie w Parku Kasprowicza, piknik samorządowca oraz bieg miejski pod nazwą „BIEG ZAUFANIA”.

Celem pikniku jest propagowania samorządności oraz przybliżenie mieszkańcom miasta przyjaznych struktur samorządowych. Piknik zorganizowany będzie w okolicy Pomnika Czynu Polaków (vis-à-vis Jasnych Błoni), gdzie w przygotowanych namiotowych-stoiskach poszczególne samorządy będą mogły spotkać się z mieszkańcami miasta i w przyjaznej atmosferze spędzić niedzielne popołudnie, a programie m.in. Architekci stworzą strefę dla dzieci, Pielęgniarki i Lekarze zaoferują darmowe badania profilaktyczne, Komornicy i Adwokaci prowadzić będą debaty i wykłady a Radcy Prawni swoje serce oddadzą organizacji biegu miejskiego.

Samorządy tworzy społeczeństwo dla lepszego życia w regionie, dlatego wszystkich zainteresowanych przyłączeniem się do wspólnego świętowania SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

Architekt Piotr Błażejewski

 

ZAPISY DO BIEGÓW GŁÓWNYCH I BIEGÓW DZIECI ->> LINK

 

AKTUALNOŚCI DOT. BIEGU SĄ PUBLIKOWANE NA WYDARZENIU ->> LINK

 

 

Regulamin – Bieg Zaufania

26.05.2024

 

I. CEL IMPREZY:

- prezentacja potencjału i aktywności osób wykonujących zawody zaufania publicznego,

- bieg promujący obchody Dnia Samorządu Terytorialnego przypadające na dzień 27 maja w  Szczecinie,

- popularyzacja zdrowego, aktywnego stylu życia,

- propagowanie samorządności oraz przybliżenie mieszkańcom miasta przyjaznych struktur samorządowych.

 

II. ORGANIZATORZY:

Szczecińskie Porozumienie Zawodów Zaufania Publicznego 

REALIZATOR wydarzenia: 

Ruchowa Akademia Zdrowia, RAZ EVENT – Szczecin

 

III. TERMIN I MIEJSCE BIEGÓW:

Biegi odbędą się 26.05.2024 , godzina 11:00 w Szczecinie,

Trasa: START i META – przy Pomniku Czynu Polaków ,, Trzy Orły’’, trasa na pętli 2,5 km w Parku Kasprowicza.

 

IV. PROGRAM ZAWODÓW:

09:00 Otwarcie biura zawodów

10.00 Otwarcie imprezy

10:15 Biegi dzieci 1-6/7-9/10-11 lat

11:00 Bieg na dystansie 5 km / 2,5 km

12:00 Marsz nordic walking na dystansie 5 km / 2,5 km

13:00 Dekoracje

10:00 - 14:00 – stoiska promocyjno- edukacyjne, festyn rodzinny

 

V. ZGŁOSZENIA:

Limit zawodników: 300 osób (na wszystkich dystansach łącznie)

 

Zgłoszenia do biegów elektronicznie: przyjmowane wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej:

www.protiming24.pl/startmeta

 

Wszyscy rejestrujący się w ten sposób mają obowiązek dokładnego wypełnienia zgłoszenia i dokonania opłaty startowej. Elektroniczne zgłoszenie i dokonanie opłaty warunkują wpisanie na listę startową. Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane są od dnia 05.04.2024 od godz.12:00 do 17.05.2024 do godz. 24.00.

 

Zawodnik wykonujący zawód zaufania publicznego, zgłaszający się przez system operatora zapisów, proszony jest o zaznaczenie, do jakiego samorządu należy:

1. Szczecińska Izba Adwokacka

2. Zachodniopomorska Okręgowa Izba Aptekarska w Szczecinie

3. Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów RP

4. Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Szczecinie

5. Zachodniopomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

6. Izba Komornicza w Szczecinie

7. Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

8. Zachodniopomorska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Szczecinie

9. Izba Notarialna w Szczecinie

10. Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych

11. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie

12. Okręg Zachodniopomorski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

 

Uwaga: Koszulka gwarantowana w odpowiednim rozmiarze przy zgłoszeniach dokonanych do 10.05.2024 w biegach głównych.

 

Osobiste zgłoszenia: wyłącznie w przypadku pozostania wolnych numerów startowych: w dniu zawodów 26.05.2024 r. w godz. 09:00-10:30 w biurze zawodów.

Każdy zawodnik w pakiecie startowym otrzymuje numer startowy z chipem, agrafki, koszulkę.

 

VI. OPŁATY

1. Biegi i marsz nordic walking 5 km oraz 2,5 km

- od dnia  05.04.2024 r. do 17.05.2024 r. – 50 zł

- w dniu biegu (w przypadku dostępnych numerów startowych) – 70 zł

2. Bieg dzieci- 30 zł

3. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

 

VII. KLASYFIKACJA I NAGRODY:

1. W biegach głównych (5 km/ 2,5 km Nordic Walking/ 5 km/ 2,5 km Bieg) – puchary dla pierwszych 3 zawodników i zawodniczek.

2. W klasyfikacji – ZAWÓD ZAUFANIA PUBLICZNEGO - puchar dla pierwszych zawodników i zawodniczek na dystansie 5 km.

3. W biegach dzieci puchar dla najlepszych zawodników i zawodniczek.

4. W biegach głównych (5 km/ 2,5 km Nordic Walking/ 5 km/ 2,5 km Bieg) -

każdy zawodnik po ukończeniu biegu otrzymuje medal okolicznościowy.

 

 

VIII. UCZESTNICTWO:

1. Prawo samodzielnego startu w biegach oraz marszu nordic walking mają osoby, które do 26.05.2024 r. włącznie ukończą 12 lat oraz spełnią pozostałe wymagania niniejszego regulaminu.

2. Od osób poniżej 12 roku życia chcących uczestniczyć w konkurencjach biegowych i marszu nordic walking wymagana będzie pisemna zgoda prawnego opiekuna na udział w zawodach, którą należy dostarczyć do biura zawodów najpóźniej w dniu startu.

3. Osoby niepełnoletnie dopuszczone są do udziału w imprezie pod warunkiem pozostawania pod opieką rodziców lub opiekuna prawnego przez cały czas jej trwania. Zgłoszenia dokonuje opiekun na swoim koncie, wpisując osobę niepełnoletnią w zakładce „DZIECI” na stronie www.protiming24.pl/startmeta.

5. Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w biegach jest akceptacja i

zobowiązanie się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

6. Rejestracja uczestnika za pomocą formularza elektronicznego jest jednoznaczna z następującym oświadczeniem:

 

„Oświadczam, że znam regulamin imprezy pod nazwą: „BIEG ZAUFANIA”   i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Niniejszym oświadczam, że nie posiadam przeciwwskazań zdrowotnych i jestem osobą zdolną do udziału w zawodach, a także startuję na własną odpowiedzialność. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z organizacją zawodów i wyrażam zgodę na publikację wizerunku i zdjęć z zawodów z moim udziałem. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania”.

 

7. Odbiór pakietów startowych odbywa się w dniu biegu 26.05.2024 r. w godz. 09:00 – 11:45 w biurze przy ,,Trzech Orłach’’.

Podstawą do odbioru zestawu startowego wraz z numerem jest osobiste zgłoszenie się i okazanie dowodu tożsamości. Odbiór pakietu startowego w imieniu innej osoby jest możliwy na podstawie pisemnego upoważnienia.

8. W biegach mogą brać udział osoby zdrowe, posiadające aktualne badania

lekarskie (zaświadczenie lekarskie nie jest wymagane). Każdy zawodnik uczestniczy w biegu na własną odpowiedzialność.

9. Pomiar czasu w biegu i marszu nordic walking dokonywany jest za pomocą chipów umieszczonych w numerach startowych.

10. Podczas biegu i marszu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

11. Nieodebrane w terminach pakiety startowe nie będą wydawane ani rozsyłane w terminie późniejszym.

12. Realizator nie przewiduje zwrotu opłat startowych.

13. Realizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia do biegu bez podania przyczyn. W przypadku wniesienia opłaty startowej, zostanie ona zwrócona.

14. Realizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy (w całości lub części) lub jego przerwania bez podania przyczyn.

15. Realizator zapewnia ubezpieczenie NW. Każdy uczestnik jest zobowiązana do podpisania oświadczenia o znajomości niniejszego regulaminu. Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę dla personelu medycznego działającego w imieniu Realizatora

na udzielenie jej pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych ratujących życie oraz transport w bezpieczne miejsce. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres oraz charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

16. Decyzje obsługi medycznej dotyczące kontynuowania biegu są ostateczne i nieodwołalne.

17. Zapisując się do udziału w Imprezie uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jej wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Realizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez

Ruchowej Akademii Zdrowia oraz udostępniania sponsorom oraz partnerom.

18. Bieg organizowany w celu promocji grup zawodowych  w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Ruchowej Akademii Zdrowia i sponsorów, na promocyjnych materiałach drukowanych Realizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprez Ruchowej Akademii Zdrowia oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje jej prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania, dane te będą przetrzymywane w bezpiecznym miejscu, nie będą sprzedawane osobom trzecim ani żadnym organizacjom.

19. Realizator zastrzega sobie prawo do interpretacji zapisów niniejszego Regulaminu. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie Realizator zastrzega sobie wyłączne prawo do podjęcia ostatecznych decyzji.

 

Dyrektor

Robert Szych

 

ZAPISY DO BIEGÓW GŁÓWNYCH I BIEGÓW DZIECI ->> LINK

AKTUALNOŚCI DOT. BIEGU SĄ PUBLIKOWANE NA WYDARZENIU ->> LINK

 

 

 

 

Regulamin Biegu Zaufania do pobrania w załączniku.